Nordic Property Invest erbjuder ett direktägande i fastigheter

Nordic Property Investment erbjuder ett direktägande i fastigheter med en i förväg bestämd placeringshorisont. Direktägande via våra investeringsklubbar ska alltid innebära god översikt och tydlighet i placeringen. Vi tar hand om både ekonomisk- och teknisk förvaltning med kvartalsvis redovisning. All löpande avkastning betalas årsvis. Vår senaste investeringsklubb bestod av ett större bestånd av hyreshus i Västergötland som avyttrades under början av 2022 efter fem års innehav.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

CRISTER HOLMSTRAND
+46 708 235 231
christer.holmstrand@propertyinvest.se

Exempel på avkastningsmodell i Svenska Bostadskompaniet AB

Vi tog in investeringar från 5 mkr varav ca 80% i lån med 5% ränta samt 20% i eget kapital (aktier och överkursfond), med en investeringshorisont på mellan 5 – 7 år. Lånen löpte med 5% årlig ränta med kvartalsvisa utbetalningar månaden efter avslutat kvartal. Investeraren fick sin procentuella aktiekapitalandel av vinsten som löpande utdelning med begränsning av kassaflödet för året.